Dysklamer

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Witryna internetowa TattoozZa („Witryna”) jest usługą informacyjną online świadczoną przez TattoozZa („TattoozZa”), pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika warunków określonych poniżej. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED WEJŚCIEM LUB KORZYSTANIEM Z WITRYNY. WCHODZĄC DO WITRYNY LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ. JEŚLI NIE CHCESZ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU DO WITRYNY ANI KORZYSTAĆ Z NIEJ. TattoozZa MOŻE ZMIENIĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM CZASIE, A TAKIE MODYFIKACJE WCHODZĄ W ŻYCIE BEZPOŚREDNIO PO UMIESZCZENIU ZMIENIONEJ UMOWY NA STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA OKRESOWE PRZEGLĄDANIE UMOWY, ABY POZNAĆ TAKIE MODYFIKACJE, A DALSZY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE UZNANY ZA OSTATECZNĄ AKCEPTACJĘ ZMODYFIKOWANEJ UMOWY.

  1. Prawa autorskie, licencje i zgłoszenia pomysłów.

Cała zawartość Witryny jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi i dotyczącymi znaków towarowych. Właścicielem praw autorskich i znaków towarowych jest TattoozZa, jej podmioty stowarzyszone lub inni licencjodawcy będący stronami trzecimi. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE W ŻADNYM SPOSÓB MODYFIKOWAĆ, KOPIOWAĆ, REPRODUKOWAĆ, PONOWNIE PUBLIKOWAĆ, PRZESYŁAĆ, PUBLIKAĆ, PRZESYŁAĆ LUB ROZPOWSZECHNIĆ MATERIAŁÓW NA STRONIE, W TYM TEKSTU, GRAFIKI, KODU I/LUB OPROGRAMOWANIA. Możesz drukować i pobierać fragmenty materiałów z różnych obszarów Witryny wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub prawach własności z materiałów. Zgadzasz się udzielić TattoozZa niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, wieczystej licencji z prawem do udzielania sublicencji, do powielania, rozpowszechniania, przesyłania, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania i publicznego odtwarzania wszelkich materiałów i innych informacji (w tym, bez ograniczeń, zawarte w nim pomysły dotyczące nowych lub ulepszonych produktów i usług) przesyłasz do dowolnych obszarów publicznych Witryny (takich jak tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) lub e-mailem do TattoozZa wszelkimi sposobami i w dowolnych mediach obecnie znane lub opracowane w przyszłości. Przyznajesz również TattoozZa prawo do używania swojego imienia i nazwiska w związku z przesłanymi materiałami i innymi informacjami, jak również w związku z wszelkimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi z nimi związanymi. Zgadzasz się, że nie będziesz mieć żadnych środków odwoławczych wobec TattoozZa w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności w Twojej komunikacji z TattoozZa.

Publikacje, produkty, treści lub usługi, o których mowa w niniejszym dokumencie lub na Stronie, są wyłącznymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy TattoozZa. Inne nazwy produktów i firm wymienione w Witrynie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

  1. Korzystanie z Witryny.

Rozumiesz, że z wyjątkiem informacji, produktów lub usług wyraźnie określonych jako dostarczane przez TattoozZa, TattoozZa w żaden sposób nie obsługuje, nie kontroluje ani nie popiera żadnych informacji, produktów lub usług w Internecie. Z wyjątkiem informacji, produktów lub usług zidentyfikowanych przez TattoozZa, wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Witryny lub w Internecie są ogólnie oferowane przez strony trzecie, które nie są powiązane z TattoozZa a. Rozumiesz również, że TattoozZa nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji lub wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, który wykazuje właściwości zanieczyszczające lub niszczące. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić szczególne wymagania dotyczące dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych oraz za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do Witryny w celu odtworzenia utraconych danych. PRZYJMUJESZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z STRONA I INTERNET. TattoozZa DOSTARCZA WITRYNĘ I POWIĄZANE INFORMACJE „TAK JAK JEST” I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB POTWIERDZENIA (W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI WŁAŚCIWOŚCI) DO USŁUGI, JAKICHKOLWIEK INFORMACJI O HANDLACH LUB USŁUG DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB W INTERNECIE OGÓLNIE, A TattoozZa NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z TAKICH TRANSAKCJI. JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZYSTKICH OPINII, PORAD, USŁUG, TOWARÓW I INNYCH INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB W INTERNECIE. TattoozZa NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA I WOLNA OD BŁĘDÓW ANI ŻE WADY W USŁUDZE ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

PONADTO ROZUMIESZ, ŻE CZYSTA CHARAKTER INTERNETU ZAWIERA NIEZREDUKOWANE MATERIAŁY, KTÓRE NIEKTÓRE SĄ DLA CIEBIE CHARAKTERYSTYCZNE PŁCIOWE LUB MOGĄ BYĆ OBRAŻLIWE. TWÓJ DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW JEST NA TWOJE RYZYKO. TattoozZa NIE MA KONTROLI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE MATERIAŁY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU TattoozZa NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INFORMACJI I TYM) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z SERWISU LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TRANSAKCJI DOSTARCZANYCH W SERWISIE LUB POBRANYCH Z SERWISU LUB JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE TAKICH INFORMACJI LUB USŁUGI. NAWET JEŚLI TattoozZa LUB JEJ AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB (II) JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI LUB INNYMI NIEDOKŁADNOŚCIAMI USŁUGI I/LUB MATERIAŁAMI LUB INFORMACJAMI POBRANYMI PRZEZ SERWIS. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKICH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ TattoozZa JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. TattoozZa nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony lub która może zawierać link do tej Strony. Kiedy wchodzisz na stronę internetową nie należącą do firmy TattoozZa, proszę zrozumieć, że jest ona niezależna od TattoozZa i że TattoozZa nie ma kontroli nad zawartością tej strony internetowej. Ponadto łącze do strony internetowej TattoozZa nie oznacza, że ​​TattoozZa popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takiej strony internetowej.

  1. Odszkodowanie.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić TattoozZa, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji do Serwisu przed i przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy (w tym zaniedbania lub bezprawnego zachowania) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Usługi.

  1. Prawa Osób Trzecich.

Postanowienia ust. 2 (Korzystanie z Usługi) i 3 (Odszkodowanie) są na korzyść TattoozZa i jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji do Usługi. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.

  1. Semestr; Zakończenie.

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Postanowienia ust. 1 (Prawa autorskie, licencje i zgłoszenia pomysłów), 2 (Korzystanie z Usługi), 3 (Odszkodowanie), 4 (Prawa Osób Trzecich) i 6 (Różne) pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

  1. Różnorodny.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Indii mającym zastosowanie do umów zawartych i realizowanych w Indiach. Zgadzasz się, że wszelkie działania prawne lub postępowania pomiędzy TattoozZa a Tobą w jakimkolwiek celu dotyczące niniejszej Umowy lub wynikających z niej zobowiązań stron będą wszczynane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym właściwej jurysdykcji z siedzibą w Indiach. Wszelkie powództwa lub roszczenia, które możesz mieć w związku z Usługą, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa lub przedawnienia takiego roszczenia lub przyczyny powództwa. Brak nalegania przez TattoozZa lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie mogą wpływać na zmianę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. TattoozZa może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.