Ustawa DMCA

Regulamin

Ta strona internetowa stanowi dokument prawny, który służy jako nasze Warunki świadczenia usług i reguluje warunki prawne naszej witryny internetowej, https://tattoogorilla.com, subdomen i wszelkich powiązanych aplikacji internetowych i mobilnych (łącznie „Witryna ”), którego właścicielem i operatorem jest tattoogorilla.com.

Terminy pisane wielką literą, o ile nie zdefiniowano inaczej, mają znaczenie określone w sekcji Definicje poniżej. Niniejsze Warunki świadczenia usług, wraz z naszą Polityką prywatności, wszelkimi umowami licencyjnymi na telefony komórkowe i innymi wytycznymi opublikowanymi w naszej Witrynie, łącznie „Warunkami prawnymi”, stanowią całość i jedyną umowę między Tobą a tattoogorilla.com i zastępują wszystkie inne umowy, oświadczenia , gwarancje i porozumienia w odniesieniu do naszej Witryny i zawartego w niej przedmiotu. Możemy zmienić nasze Warunki prawne w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia. Najnowsze kopie naszych Warunków prawnych zostaną opublikowane w naszej Witrynie, a przed skorzystaniem z naszej Witryny należy zapoznać się ze wszystkimi Warunkami prawnymi. Po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w naszych Warunkach prawnych, zgadzasz się na związanie ich takimi zmianami. Dlatego ważne jest, abyś okresowo przeglądał nasze Warunki prawne, aby upewnić się, że nadal je akceptujesz.

Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się w pełni przestrzegać naszych Warunków prawnych. Przejrzyj je dokładnie. Jeśli nie akceptujesz naszych Warunków prawnych, nie wchodź i nie korzystaj z naszej Witryny. Jeśli uzyskałeś już dostęp do naszej Witryny i nie akceptujesz naszych Warunków prawnych, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

Ostatnia aktualizacja naszych Warunków korzystania z usługi została opublikowana 22 lutego 2018 r..

Definicje

Terminy „nas”, „my” lub „nasz” odnoszą się do tattoogorilla.com, właściciela Witryny.

„Odwiedzający” to ktoś, kto jedynie przegląda naszą Witrynę, ale nie zarejestrował się jako Członek.

„Członek” to osoba, która zarejestrowała się u nas, aby korzystać z naszej Usługi.

Nasza „Usługa” reprezentuje zbiorową funkcjonalność i funkcje oferowane za pośrednictwem naszej Witryny naszym Członkom.

„Użytkownik” to zbiorczy identyfikator, który odnosi się do Odwiedzającego lub Członka.

Wszystkie teksty, informacje, grafiki, audio, wideo i dane oferowane za pośrednictwem naszej Witryny są zbiorczo określane jako nasza „Treść”.

Zgodność z prawem

Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, statutów, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszej Witryny. tattoogorilla.com zastrzega sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń naszych Warunków prawnych oraz do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym między innymi do anulowania konta członkowskiego, zgłaszania wszelkich podejrzeń bezprawnych działań funkcjonariuszom organów ścigania, organom nadzoru lub innym osobom trzecim stronom i ujawnianie wszelkich informacji niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów dotyczących Twojego profilu, adresów e-mail, historii użytkowania, opublikowanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Własność intelektualna

Nasza Witryna może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki towarowe, a także znaki naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych firm, w postaci słów, grafiki i logo. Korzystanie z naszej Witryny nie stanowi żadnego prawa ani licencji na korzystanie z takich znaków usługowych / znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku usługowego / znaku towarowego. Nasza strona internetowa jest również chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie jakiejkolwiek części naszej Witryny jest surowo zabronione. Korzystanie z naszej Witryny nie daje Ci żadnych praw własności do naszej Witryny.

Ta strona pomaga ludziom szukać pomysłów na tatuaż. Ta kolekcja została dostarczona przez społeczność tatuaży, dlatego nie jesteśmy właścicielami tych obrazów. Brak zamierzonego naruszenia praw autorskich. Wszystkie prawa autorskie trafiają do ich prawowitych właścicieli. Jeśli uważasz, że jeden z obrazów nie pasuje tutaj, napisz do nas z naszej sekcji kontaktów, a my je usuniemy.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Umieszczając łącza do tych witryn internetowych, nie tworzymy ani nie jesteśmy powiązani ani nie sponsorujemy takich witryn internetowych osób trzecich. Umieszczenie linków w naszej Witrynie nie stanowi żadnego poparcia, gwarancji, rękojmi ani rekomendacji takich witryn stron trzecich. tattoogorilla.com nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami ochrony prywatności stron internetowych osób trzecich; w związku z tym uzyskujesz dostęp do takich stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.

Ogólne warunki

Nasze Warunki prawne będą traktowane tak, jakby zostały wykonane i wykonywane na Słowacji i będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem słowackim, bez względu na kolizję zasad prawa. Ponadto zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji i miejscu takich sądów. Wszelkie powództwa w związku z naszą Witryną muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania powództwa lub zostać na zawsze uchylone i przedawnione. Jeśli jakakolwiek część naszych Warunków prawnych zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim jakakolwiek Treść w naszej Witrynie jest sprzeczna lub niespójna z naszymi Warunkami prawnymi, nasze Warunki prawne mają pierwszeństwo. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia naszych Warunków prawnych nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Prawa tattoogorilla.com wynikające z naszych Warunków prawnych pozostają w mocy po wygaśnięciu naszych Warunków prawnych.

Polityka DMCA

Ustawa Digital Millennium Copyright Act

NINIEJSZE OGŁOSZENIE PODLEGA ZMIANIE LUB ROZWIĄZANIU W DOWOLNYM MOMENCIE, CZY Z POWODU ZMIANY PRAWA LUB Z WYGODNOŚCI True Healthy Products LLC. BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. MUSISZ CZĘSTO SPRAWDZAĆ SIĘ, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WIDZISZ PRAWIDŁOWĄ, AKTUALNĄ WERSJĘ OGŁOSZENIA.

Naszą zasadą jest reagowanie na powiadomienia o domniemanym naruszeniu, które są zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej. Odpowiedzi mogą obejmować usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiałów, które rzekomo stanowią przedmiot działań naruszających prawa, i/lub usunięcie subskrybentów. Jeśli usuniemy lub wyłączymy dostęp w odpowiedzi na takie zawiadomienie, podejmiemy w dobrej wierze próbę skontaktowania się z właścicielem lub administratorem danej witryny lub treści, aby mogli oni złożyć roszczenie wzajemne zgodnie z sekcjami 512(g)(2) ) i ust. 3 tej ustawy. Naszą polityką jest dokumentowanie wszystkich zawiadomień o domniemanym naruszeniu, na których działamy.

Zapoznaj się z poniższymi szczegółowymi instrukcjami, których należy przestrzegać, aby chronić swoje prawa zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act.

Powiadomienie o naruszeniu

Aby złożyć u nas zawiadomienie o naruszeniu, musisz dostarczyć pisemne zawiadomienie, które zawiera elementy określone poniżej. Pamiętaj, że możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników), jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że produkt lub działanie narusza Twoje prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie masz pewności, czy materiały dostępne online naruszają Twoje prawa autorskie, sugerujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem.

Twoja komunikacja musi zawierać zasadniczo wszystkie z poniższych elementów:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
 • Określ wystarczająco szczegółowo lokalizację dzieła chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostało naruszone, lub innych informacji wystarczających do określenia dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone. Jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.
 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być wyłączony, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału.
 • Informacje wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną składającą skargę, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę.
 • Następujące oświadczenie: „Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo”.
 • Następujące oświadczenie: „Przysięgam, pod karą za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone”.

Wyślij wiadomość na [email protected]

Roszczenie wzajemne

Administrator witryny, której dotyczy problem, lub dostawca treści, których dotyczy problem, może wnieść roszczenie wzajemne zgodnie z sekcjami 512(g)(2) i (3) ustawy Digital Millennium Copyright Act. Gdy otrzymamy roszczenie wzajemne, możemy przywrócić kwestionowany materiał.

Aby złożyć u nas roszczenie wzajemne, musisz dostarczyć pisemne zawiadomienie, które zawiera elementy określone poniżej. Pamiętaj, że poniesiesz odpowiedzialność za szkody (w tym koszty i honoraria prawników), jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że produkt lub działanie nie narusza praw autorskich innych osób. W związku z tym, jeśli nie masz pewności, czy dany materiał narusza prawa autorskie innych osób, sugerujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem. Aby przyspieszyć przetwarzanie Twojego roszczenia wzajemnego, użyj następującego formatu (łącznie z numerami sekcji):

Twoja komunikacja musi zawierać zasadniczo następujące elementy:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis subskrybenta.
 • Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz lokalizacja, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostęp do niego został zablokowany.
 • Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​masz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony.
 • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu.
 • Następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres (lub hrabstwa Santa Clara w Kalifornii, jeśli adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi) i że zaakceptujesz usługę procesu od osoby, która przekazała powiadomienie zgodnie z podpunktem (c)(1)(C) lub agenta takiej osoby.
 • Następujące oświadczenie: „Przysięgam, pod karą za krzywoprzysięstwo, że mam w dobrej wierze przekonanie, że materiał, którego dotyczy problem, został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony”.